Graffitifun Europa

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht uitvoert.

1. OFFERTES
1.1 – Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 – De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer digitaal retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging (reserveringsmail) niet retour is bevestigt, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor zijn capaciteit elders in te zetten.

2.2 – In de opdrachtbevestiging staat volledig omschreven wat de activiteit en overeenkomst inhoudt en eventuele annuleringskosten indien de opdracht afgezegd wordt.

2.3 – De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

3. MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
3.1 – Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

3.2 – Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 – Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde materialen.

4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT
4.1 – Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

4.2 – Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt, om de Opdracht correct uit te voeren.

4.3 – Opdrachtnemer is bevoegd de opdracht te verplaatsen of te annuleringen indien de Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of Opdrachtgever de annuleringsvoorwaarden niet heeft bevestigt

5. INTELLECTUELE EIGENDOM
5.1 – Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten/programma, waaronder mede begrepen presentaties, ontwerpen, werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten van Opdrachtnemer te verveelvoudigen, te open- baren of te exploiteren.

6. BETALING
6.1 – Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden per bank/pin/factuur/contant achteraf na plaatsvinden activiteit betaald te worden of tenzij anders vermeld binnen 30 dagen na plaatsvinden activiteit per bankoverschrijving. Betaling dient te geschieden in op de factuur of schriftelijke mail aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

6.2 – Bij overschrijding van de onder 6.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Opdrachtnemer ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering of incassomaatregelen voor de rekening van de Opdrachtgever.

6.3 – Indien onze diensten plaatsvinden in het buitenland binnen de EU geldt de verlegde BTW regeling.

6.4 – Culturele- school en kunstinstellingen kunnen vrijgesteld worden van BTW, zie voorwaarden belastingdienst.

7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1 – Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

7.2 – Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever

7.3 – Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade dat wordt veroorzaakt door deelnemers die zich niet houden aan de regels. Opdrachtgever doet geheel mee op eigen risico, schade kan nimmer worden verhaald op de Opdrachtnemer.

8. CONTRACTSOVERNEMING
8.1 – Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
9.1 – Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

Comments are closed.